Triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập”

0
262

(QTO) – Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng và nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, Hội Khuyến học tỉnh đang triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021 – 2030, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Những năm qua, số lượng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” của tỉnh Quảng Trị đều vượt mức từ 10% trở lên so với chỉ tiêu của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đề ra. Chỉ tính riêng trong năm 2020, toàn tỉnh có 139.605 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, có 132.151 gia đình được công nhận (đạt tỉ lệ 80,05%); 1.682 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, 1.419 dòng họ được công nhận (đạt tỉ lệ 68,22%); 1.014 cộng đồng đăng ký “Cộng đồng học tập” cấp cơ sở, 939 cộng đồng được công nhận (đạt tỉ lệ 85,13%)… Các địa phương cũng đã chú trọng xây dựng trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) để phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo cho người dân… Đây là cơ sở quan trọng để triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” với mục tiêu đưa phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thiết thực.

Ngày 8/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 489/QĐ – TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49 – KL/ TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 – 2030”. Mô hình “Công dân học tập” đã được đưa ra thảo luận tại nhiều hội thảo, lấy ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ cốt cán của hội khuyến học một số địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Trị.

Trên cơ sở đó, Thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã xây dựng bộ tiêu chí cụ thể cho mô hình “Công dân học tập” gồm 10 tiêu chí dựa trên 3 năng lực cốt lõi nhằm đánh giá 3 nhóm đối tượng cụ thể là: Nông dân và lao động nông thôn; công nhân khu công nghiệp, lao động tiểu thủ công; nhóm lao động trí thức. 10 tiêu chí dựa trên 3 năng lực cốt lõi gồm: Năng lực tự học và học tập suốt đời; năng lực sử dụng những công cụ tương tác; năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội. Ví dụ như: 10 tiêu chí dựa trên 3 năng lực cốt lõi được áp dụng cho nông dân và lao động nông thôn có các tiêu chí đáng chú ý là hằng ngày có dành thời gian để đọc sách báo, cập nhật thông tin trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trong điện thoại di động; biết xây dựng kế hoạch học tập tại TTHTCĐ, trung tâm dạy nghề, trung tâm tin học – ngoại ngữ… để làm tốt công việc sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán và dịch vụ; xây dựng và sắp xếp thời gian lao động hợp lý để có thời gian tham gia các hoạt động đoàn thể hoặc của các tổ chức xã hội, các buổi sinh hoạt ở nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện tại địa bàn cấp xã; chăm lo, giúp đỡ, động viên, khuyến khích người trong gia đình và bà con hàng xóm, láng giềng học tập thường xuyên; sử dụng được điện thoại di động hoặc máy tính bảng, Ipad vào công việc sản xuất, buôn bán, dịch vụ, giao dịch có hiệu quả…

Để triển khai việc thực hiện xây dựng thí điểm mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021 – 2030, thời gian qua Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức các đợt tập huấn để triển khai các văn bản liên quan đến mô hình “Công dân học tập”; tổ chức hội nghị giao ban khuyến học hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập”… Hội Khuyến học tỉnh đã tiến hành triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” ở các huyện Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng. Cụ thể, huyện Gio Linh có các xã tham gia thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” gồm Hải Thái, Gio Châu, Gio Việt và các cơ quan mặt trận, đoàn thể trên địa bàn huyện; huyện Cam Lộ gồm thị trấn Cam Lộ, xã Cam Chính, Cam Hiếu; huyện Triệu Phong gồm xã Triệu Thành, Triệu Giang, Triệu Độ; huyện Hải Lăng gồm xã Hải Thượng, Hải Quy, Hải Sơn. Ngoài các huyện được Hội Khuyến học tỉnh chọn thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chủ động chọn các đơn vị, địa phương để triển khai thí điểm mô hình này. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh cùng các cấp hội khuyến học đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, nhất là ngành giáo dục có biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của mô hình “Công dân học tập”. Tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công dân học tập, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập trong đời sống xã hội.

An Phong