Vĩnh Linh chú trọng phát triển và rèn luyện đảng viên

0
329

(QTO) – “Phát triển đảng viên đi đôi với rèn luyện đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung. Chính vì vậy, những năm qua, huyện Vĩnh Linh đã tập trung, đẩy mạnh thực hiện công tác này. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều điểm vướng mắc cần khắc phục nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn cho các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) tại địa phương, đơn vị”, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang nhận định.

Những năm qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Linh luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, Ban Tổ chức Huyện ủy, các TCCSĐ trên địa bàn quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của trung ương, tỉnh, huyện về công tác phát triển đảng viên. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn phát triển đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, quần chúng tham gia, qua đó phát hiện những nhân tố tiêu biểu, có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng để bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp.

Giai đoạn 2015 – 2020, toàn đảng bộ kết nạp được 1.318 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên toàn huyện lên 8.930 đồng chí. Chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên, đại đa số đảng viên đã được rèn luyện qua thực tiễn, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, số đảng viên kết nạp hằng năm so với chỉ tiêu giao có xu hướng giảm (từ 124% năm 2016 giảm xuống còn 29,3% năm 2020); các đảng viên được kết nạp chủ yếu là giáo viên, công chức; tỉ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ thôn, khu phố chưa cao (chiếm 37,55%), một số chi bộ thôn, khu phố nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên, dẫn đến tuổi bình quân cao (trên 40 tuổi). Một số nơi thiếu đảng viên trẻ có năng lực, uy tín để giới thiệu đảm nhận các chức danh ở thôn, khu phố; một số đảng viên sau khi được kết nạp hoặc đảng viên xuất ngũ về địa phương phải đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt đảng hoặc không làm thủ tục chuyển Đảng, xin ra khỏi Đảng dẫn đến xóa tên trong danh sách đảng viên (5 năm qua xóa tên 44 đảng viên); đảng viên vi phạm khuyết điểm có chiều hướng gia tăng…

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân chủ quan như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng; các tổ chức đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên ở các thôn, khu phố chưa tạo được nhiều phong trào thi đua sôi nổi để thu hút, tập hợp, rèn luyện đoàn viên, hội viên phấn đấu vào Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu; công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thậm chí một số nơi còn xem nhẹ. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thực sự vững vàng, vai trò tiên phong, gương mẫu còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu; một số đảng viên trẻ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu ý chí phấn đấu, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng…

Trước thực trạng đó, yêu cầu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng đang đòi hỏi những biện pháp đồng bộ. Từ thực tiễn địa phương, thời gian tới Vĩnh Linh đề ra một số giải pháp cơ bản như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác phát triển, rèn luyện đảng viên; nâng cao nhận thức của các địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của công tác phát triển và rèn luyện đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Xem đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Làm tốt công tác khảo sát, đánh giá, phân tích số lượng, chất lượng quần chúng thuộc đối tượng kết nạp đảng nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Trong đó, chú trọng tạo nguồn từ các lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế, giáo dục, công nhân, nông dân, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên ra trường, bộ đội xuất ngũ… để kết nạp đảng; phấn đấu khắc phục dứt điểm tình trạng chi bộ vẫn có nguồn song nhiều năm liền không kết nạp hoặc kết nạp ít đảng viên. Gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy và các đoàn thể chính trị – xã hội với nhiệm vụ phát triển đảng viên, xem đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý và cán bộ, đảng viên hằng năm.

Đối với công tác rèn luyện đảng viên, huyện Vĩnh Linh chủ trương tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng thời đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, nghị quyết đối với đảng viên. Chủ động chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, cá nhân. Thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp. Đối với những đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khỏe yếu và tự nguyện thì miễn sinh hoạt đảng và công tác theo đúng quy định.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh Trần Nhật Quang nhấn mạnh: “Từ những giải pháp trên, kỳ vọng sẽ tạo được sự chuyển biến sâu sắc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của mỗi một cán bộ đảng viên và lan tỏa tới toàn dân. Xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng lời căn dặn trong Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Anh Khoa